Pharma Med Craiova

Politica de confidentialitate
INFORMAȚII GENERALE
În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Colegiul Farmaciștilor Dolj îşi asumă obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii site-ului www.pharma-med.ro, si a Clientilor despre el însuşi ori o altă persoană. Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele personale sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate şi drepturile pe care le utilizatorul/clientul ale cărui date personale sunt prelucrate.
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Colegiul Farmaciștilor Dolj, cu sediul în Str. Eustațiu Stoenescu, Nr 1B, Bl T9, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.pharma-business.ro. („Site-ul”)
SCOPUL PRELUCRARII DATELOR PERSONALE
Dacă sunteți vizitator al site-ului, Colegiul Farmaciștilor Dolj prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Colegiul Farmaciștilor Dolj, prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Colegiul Farmaciștilor Dolj de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. Prelucrăm datele dvs. personale pe baza unor interese care sunt: legitime, legale, reale, transparente și prezente.
1. Atunci când faceți o înscriere, noi colectăm: nume, prenume, adresa de email,CNP, specialitate, loc de munca, oras, numarul de telefon pentru procesarea, gestionarea și emiterea documentelor de certificare privind participarea si emiterea diplomelor de participare.
2. Atunci când faceți o înscriere, colectăm datele fiscale de facturare numai în scopul respectării prevederilor legale privind procesarea și emiterea documentelor fiscale.
3. Atunci când faceți o înscriere, datele dvs. personale: nume, prenume, adresa de email, numarul de telefon sunt colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienților și a declaraţiei de consimţământ, în scop de marketing și în scopul de a vă oferi informații cu privire la campaniile de publicitate proprii.
DURATA PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Colegiul Farmaciștilor Dolj va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Colegiul Farmaciștilor Dolj pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Colegiul Farmaciștilor Dolj poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Colegiul Farmaciștilor Dolj în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Colegiul Farmaciștilor Dolj prin intermediul Site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Colegiul Farmaciștilor Dolj, conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Colegiul Farmaciștilor Dolj cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Colegiul Farmaciștilor Dolj a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
o în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
o în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
o în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Colegiul Farmaciștilor Dolj să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
o persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
o persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Pharma Business Services către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
o în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Colegiul Farmaciștilor Dolj sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Colegiul Farmaciștilor Dolj poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
o în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@pharma-med.ro. Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.pharma-med.ro/politica-privind-fisierele-cookies.